Izimemezelo

Izimemezelo

Uhlelo lokubhaliswa ngonyaka ka2023
Funda ngokunye
Ukufaka izicelo zokufunda ngonyaka ka-2023
Funda ngokunye
Uhlelo lokufaka isicelo se-NFSAS sonyaka ka-2023
Funda ngokunye
Izifundo zokwethula oSolwazi abasha ngo-2022
Funda ngokunye
Ukulandwa kwezitifiketi zeziqu
Funda ngokunye
Ukufundisa e-UKZN nge-inthanethi
Funda ngokunye
Ukufunda e-UKZN nge-inthanethi
Funda ngokunye
Uxhaso lwabathwaliswe kanzima iCOVID-19
Funda ngokunye
Imigomo yeSigaba sokuqala se-COVID-19
Funda ngokunye

SIYAKWAMUKELA

INyuvesi YaKwaZulu-Natali iyisikhungo semfundo ephakeme esihamba phambili ezwenikazi lase-Afrika.

I-UKZN iyisikhungo esinamakhempasi amaniningi esinezindawo zokuhlala, futhi iyisikhungo sasesifundazweni saKwaZulu-Natal esigxile kwezocwaningo. INyuvesi inomlando wokuhamba phambili kwezokufunda eziqhenyayo ngawo. Unyaka wezi-2010 ubukhomba iminyaka eyikhulu yezokufunda, ukuqamba okusha nokuxhumana nomphakathi. Lokhu kunotha kwezokukhiqizwa kolwazi kungumongo wempumelelo yeNyuvesi njengenye yezikhungo eziphambili ezwenikazi lase-Afrika.

 

IZINDABA ZAKAMUVA

Funda nge-UKZN


IMPILO YEKHEMPASI

Residence Life Officers and Residence Assistants Recruitment and Training

Ezinye zalezi zinhlelo ziwumzamo wokusebenzisana. Ama-RLC akhuthaza Abasizi Bezindawo Zokuhlala kanye namaKomidi Ezindlu ukuba ameme ...
Funda ngokunye

Ukhetho lwekomidi lezindlu nokuqeqesha

Amakomidi Ezindlu njengohlaka angaphansi kokuphathwa kwabafundi. Ziyingxenye encane ye-SRC futhi zisebenza ezindaweni zokuhlala. Okusihlukanisayo mayelana ...
Funda ngokunye

Uhlelo lokutotobisa abenza unyaka wokuqala

Uma kuza kwabenza unyaka wokuqala, ithumba le-Residence Life Team eliholwa yi-RLC kumakhembasi ngokwehlukana kwayo iyakuqonda ukuthi abenza unyaka ...
Funda ngokunye

Gender Based Violence Awareness and Prevention Programmes

I-GBV wubhubhane lwenhlalonhle olubangelwa ukungalingani ngokobulili futhi isaqhubeka nokuba ngenye yokwephulwa okuphawulekayo kwamalungelo abantu ...
funda ngokunye

SIGQUGQUZELA UBUNYONINCO

Residence Life Officers and Residence Assistants Recruitment and Training

Some of these programmes are a collaborative effort. The RLCs encourage Residence Assistants and ...
VIEW MORE

House Committee Elections and Training

House Committees as a structure fall under student governance. They are a sub-structure of the SRC and operate within residences.
VIEW MORE

First Year Orientation Programme

When it comes to first years, the Residence Life Team headed by RLC in respective campuses recognizes ...
VIEW MORE

Gender Based Violence Awareness and Prevention Programmes

GBV is a social ill that is rooted in gender inequality and continues to be one of the notable violation to human rights..
VIEW MORE

TWITTER

At the University of KwaZulu-Natal we are passionate about teaching and learning. Our motto is Inspiring Greatness.

VIDEOS & GALLERY

2015

Learning

2015

Presentation 2015

2015

Reading

2015

Life is Good

2015

Our Classes

2015

Our Books

2015

EducationWP

2015

Working