Back

The University of KwaZulu-Natal (UKZN) is a signatory of The Magna Charta Universitatum that has been signed by over 700 Vice-Chancellors globally. UKZN is committed to the principles laid out by Magna Charta that include: the freedom in research and training; open dialogue; autonomy; relevant teaching and research and to attain full universal knowledge.

Since its inception in 1988 the document has become the major reference for the fundamental values and principles of the university. In celebration and to commemorate the 23rd anniversary the Magna Charta Observatory organized a conference on the 15th September 2011 on Contemporary Threats and Opportunities, Academic Freedom and Institutional Autonomy within the Context of Accreditation, Quality Assurance and Rankings.

For more information click here: http://www.magna-charta.org/
Nyuvesi YaKwaZulu-Natali (UKZN) ingenye yezikhungo ezasayina i-Magna Charta Universitatum esayinwe ngamaSekela-Shansela angaphezu kwama-700 emhlabeni wonke jikelele. I-UKZN izibophezele kuzinqubo ezihlonzwe yi-Magna Charta, ezibandakanya, inkululeko kwezocaningo nokuqeqeshwa, inkulumompikiswano evulelekile, ukuzimela, imfundo nocwaningo okubhekelela izimo esiphila ngaphansi kwazo kanjalo nokuthola ulwazi olusezingeni lomhlaba.

Kusukela ngonyaka we-1988 lo mqulu ubulokhu uyindlela yokuhlonza izimisompilo nezinqubo zamaNyuvesi. Njengengxenye yokugubha iminyaka engama-23 iMagna Charta Observatory yahlela ingqungquthela ngamhla ziyi-15 kuMandulo 2011, ngaphansi kwesihloko esithi, Contemporary Threats and Opportunities, Academic Freedom and Institutional Autonomy within the Context of Accreditation, Quality Assurance and Rankings.

Ngolwazi olwengeziwe ciphiza lapha: http://www.magna-charta.org/